WIT & WISDOM

Few women admit their age. Few men act theirs.

4ROALD